Τελευταία Νέα

  Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2021

  Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών

  Κύριε Υπουργέ,

  Δεδομένου ότι και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, εργάζονται συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, οι οποίες είναι “κομβικές”, πολύ περισσότερο στην περίοδο της πανδημίας, ως Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ζητάμε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 180 του νόμου 4764/2020 (“Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”), το οποίο αφορά στην παράταση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης, των κτιρίων των περιφερειακών υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και των κτιρίων των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για λόγους δημόσιας υγείας και στους συμβασιούχους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εργάζονται στις υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης των Πανεπιστημίων.

  Επιπρόσθετα, παραμένουν τα αιτήματα μας για:

  • • Να εκδοθεί απόφαση για την μετατροπή των συμβάσεων σε ΙΔΑΧ. Να αρθούν όλοι οι νομικοί περιορισμοί για την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.
  • • Να καλυφθούν τα μεγάλα κενά σε διοικητικό προσωπικό των Πανεπιστημίων με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.