Τελευταία Νέα

  Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2021

                                                                                                                     Προς:  κ. Βορίδη Μαυρουδή,

                                                                                                                                 Υπουργό Εσωτερικών

                                                                                                                                       κ. Συρίγο Άγγελο,

                                                                                                                                       Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων       

  Κύριε Υπουργέ,

  Κύριε Υφυπουργέ,

  Σε συνέχεια της από 5 Ιανουαρίου 2021 επιστολής μας, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία αιτηθήκαμε την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 180 του νόμου 4764/2020(“Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”), το οποίο αφορά στην παράταση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης, των κτιρίων των περιφερειακών υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και των κτιρίων των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για λόγους δημόσιας υγείας και στους συμβασιούχους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εργάζονται στις υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης των Πανεπιστημίων, επανερχόμαστε με το ίδιο αίτημα καθώς και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα εργάζονται συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, οι οποίες είναι “κομβικές”, πολύ περισσότερο στην περίοδο της πανδημίας που διανύουμε.

  Ακόμη, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, εργάζονται ως συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στις υπηρεσίες καθαριότητας 90 άτομα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 4506/2017 (ΦΕΚ Α’ 191/12-12-2017). Οι 90 συμβασιούχοι στην καθαριότητα καλύπτουν το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων της πανεπιστημιούπολης, καθώς και τα κτίρια στο Κουκούλι, Μεσολόγγι, Αίγιο, Αμαλιάδα, Πύργο,  Αγρίνιο.

  Οι τρέχουσες συμβάσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα στο Πανεπιστήμιο Πατρών λήγουν τον Μάρτιο του 2021, και γι’ αυτό το λόγο το Ίδρυμα είχε προβεί σε όλες τις διαδικασίες δημοσίευσης της προκήρυξης για την υπογραφή νέων συμβάσεων, αλλά λόγω καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία υπογραφών στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, η προκήρυξη δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί.

  Οι 90 συμβασιούχοι συνάδελφοι που εργάζονται στην καθαριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών απειλούνται με απόλυση από 9/3/2021 και σε συνθήκες πανδημίας το Πανεπιστήμιο Πατρών κινδυνεύει να μείνει χωρίς καθαριότητα με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία και την προστασία των εργαζομένων .

  Για αυτούς τους λόγους, ζητάμε την άμεση δημοσίευση της προκήρυξης των θέσεων καθαριότητας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και την παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην καθαριότητα, για λόγους δημόσιας υγείας, για επιπλέον 3 μήνες, ήτοι έως 31/5/2021, προκειμένου οι εργαζόμενοι να μην πεταχτούν στην ανεργία και το Πανεπιστήμιο Πατρών να μη μείνει χωρίς καθαριότητα μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της προκήρυξης και της υπογραφής των νέων συμβάσεων.

  Επιπρόσθετα, παραμένουν τα αιτήματά μας:

  • • Να εκδοθεί απόφαση για την μετατροπή των συμβάσεων σε ΙΔΑΧ. Να αρθούν όλοι οι νομικοί περιορισμοί για την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.
  • • Να καλυφθούν τα μεγάλα κενά σε διοικητικό προσωπικό των Πανεπιστημίων με την μετατροπή των συμβάσεων των συμβασιούχων στα ιδρύματα, ούτως ώστε να υπάρχει μια ενιαία, μόνιμη σχέση εργασίας και με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.